Eldrerråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse er lovpålagte buker- og interesseråd. I tillegg har Rakkestad eget integreringsråd.
Rakkestad kommune sender oppfordring til de lokale pensjonistforeningene og til Funksjonhemmedes fellesorganisasjoner om å foreslå kandidater.

I tillegg oppfordres innbyggere og aktuelle foreninger å foreslå kandidater.

Hvordan foreslå kandidater?

  • Forslagene bør inneholde begrunnelse, for eksempel med kandidatens interessefelt og kompetanse.
  • Kandidatene bør være orientert om hva vervet innebærer og motivert for oppgaven.
  • Skriftlig samtykke fra kandidatene skal følge forslagene, sammen med navn og kontaktinformasjon. 
  • Forslag sendes postmottak@rakkestad.kommune.no  innen 6. oktober 2023.

Eldreråd

Eldrerådet skal representere interessene til eldre i kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre. Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år, og begge kjønn skal være representert.
Rådet består av 5 representanter, hvorav 1 er folkevalgt representant og 4 er brukerrepresentanter.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
Rådet består av 5 representanter med vararepresentanter, hvorav 1 er folkevalgt representant og 4 er brukerrepresentanter. De 4 brukerrepresentanter velges av kommunestyret for valgperioden etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner.

Integreringsråd

Integreringsrådet er oppnevnt etter vedtak i kommunestyret, og er et bruker- og interesseråd for minoriteter. Rådet er ikke lovpålagt og har ingen beslutningsmyndighet.
 
Rådet består av 5 representanter med følgende sammensetning:
  • 1 representant m/vararepresentant som representant fra Rakkestad Næringsråd.
  • 1 representant m/vararepresentant som representant fra kommunale tjenester etter innstilling fra kommunedirektøren.
  • 1 representant m/vararepresentant fra ideelle organisasjoner med tiltak innen integrering.
  • 1 representant m/vararepresentant som representant for innbyggere med minoritetsbakgrunn.
  • 1 representant m/vararepresentant som folkevalgt representant.
Det ønskes forslag på kandidat fra ideelle organisasjoner med tiltak innen integrering og kandidat for innbyggere med minoritetsbrakgrunn.