Skatt

Endring lov 15.12.2006 Etterskuddspliktige.
"For å unngå rentetillegg må hele den skatt som blir beregnet ved ligningen for 2006 være innbetalt som forhåndsskatt eller som tillegg til forhåndsskatten innen 30. april."

Skattebetalingslovens § 27 nr 2

" Hver av terminene settes som hovedregel lik halvparten av den utlignede skatten ved siste ligning eventuelt forhøyet eller redusert med en prosentsats som fastsettes for det enkelte år av vedkommende departement."

Regnskapsavdelingen

Regnskapsavdelingen fører kommunens eget regnskap samt andre regnskap som kommunen har ansvaret for. Avdelingen sørger for at regningene kommunen mottar, blir betalt, og har ansvaret for innfordring av kommunale eiendomsgebyrer og kommunale krav