Effekten for beskatning av boliger og fritidseiendommer

 • Maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendommer er 4 promille (Lovendring fra 2021)
 • En reduksjonsfaktor på 30 prosent i takstene/eiendomsskattegrunnlaget er gjort obligatorisk fra 2020.

Med hensyn til å fastsette grunnlag for beregning av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, eksisterer det to modeller:

 • Taksere eiendommene i regi av kommunen etter eiendomsskatteloven.

Retaksering er gjennomført i løpet av 2. halvår 2021, for boliger på gårdseiendommer og fritidsboliger.
Takstene gjelder fra 1. januar 2022, og er gyldige i 10 år.

 • Anvende skatteetatens formuesgrunnlag – kalt boligverdi – for å beregne eiendomsskatten.

Denne hjemmelen ble etablert i 2014.

Formuesgrunnlaget reduseres med 30 prosent før eiendomsskatten utlignes.

Rakkestad kommunestyre bestemte i budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 å gå over til å bruke skatteetatens formuesgrunnlag for fastsettelse av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra 2020.

Dette er satt i verk.

Eiendomsskatt for boligeiendommer skrives dermed ut på basis av skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi) for 2021. 

Effekter av å gå over til skatteetatens formuesgrunnlag for utligning av eiendomsskatt for 2023

I dette avsnittet redegjøres det for noen viktige prinsipper o.a. i den modellen som handler om å anvende skatteetatens boligverdier som grunnlag for å kreve inn eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. 

Følgende momenter trekkes fram:

 • Kommunene er delt inn i prissoner – basert på blant annet beliggenhet og attraktivitet.
 • Kriterier for verdifastsettelse er:
 1. Type hus – Enebolig, leilighet og småhus. 
 • Formuesgrunnlaget framkommer ved hjelp av sjablongverdier basert på det arealet som huset har.
 • Arealet er sendt inn av skattyterne selv til skattemyndighetene tidligere – i form av primærrom (P-rom).
 • Primærrom (P-rom) er en annen måte å beregne areal på enn bruttoareal (BRA) som er brukt i matrikkelen.

Som nevnt ovenfor er matrikkelen grunnlaget når kommunene i egen regi foretar taksering av eiendommer etter eiendomsskatteloven.

 • Skatteetaten har ansvar for formuesgrunnlaget/boligverdiene – ikke kommunene.

Av den grunn går klager på eiendomsskattetaksten til skatteetaten.

 • Enten det handler om kommunal takst etter eiendomsskatteloven eller skatteetatens formuesgrunnlag, skal basis for å skrive ut eiendomsskatt uttrykke markeds- eller salgsverdi for eiendommene.
 • Taksten eller formuesgrunnlaget reduseres med 30 prosent (reduksjonsfaktor) før eiendomsskatt beregnes og skrives ut.

Mellom eiendomsskatt og formuesskatt etter den ordinære skattelovgivningen er det en dermed en forskjell – idet at primærboliger i siste tilfelle verdsettes til 25 prosent og sekundærboliger 90 prosent av formuesgrunnlaget.

Verdi ved kommunal taksering av eiendommer etter eiendomsskatteloven og skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi) er ikke identisk, og av den grunn vil utlignet eiendomsskatt på eiendommer gå noe opp og ned i 2023 sammenlignet med 2022.

Rakkestad kommune mener at skatteetatens formuesgrunnlag er bra og bedre enn kommunen sine takster (oppgitt av skattyterne selv), men det er neppe så komplett og godt som tidligere finansminister og Huseiernes Landsforbund uttrykker.

I de tilfelle der avvikene måtte være for store, har lokal skattenemnd hjemmel for å kunne korrigere eiendomsskattegrunnlaget etter takst, verdivurdering eller observerbar omsetningsverdi i Rakkestad kommune.

Det formuesgrunnlag som brukes i 2023, stammer fra skatteoppgjøret for 2021.

Klage/endre grunnlag for eiendomsskatt

Dersom du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (P-areal),
byggeår samt boligtype.
Disse faktaopplysningene om boligen finner du under "Grunnlag for likningsverdi" på side 2 i skattemeldingen for 2021.

Hvis opplysningene om din bolig er feil, kan gå inn på linken under for å endre opplysningene. Der kan du også lese mer om krav til dokumentasjon og eiendomsskatt.

Dersom du har formuesgrunnlag fra skatteteaten har du ikke klagefrist:

Har du derimot kommunal takst er fristen for å klage er 12. april.