Hva må legges ved i søknaden for barnehageplass?

Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Ved søknaden må det vedlegges selvangivelse(r). Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Dersom husholdningen har flere barn i barnehage settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn og omfatter søsken som bor fast sammen.

Som husholdning regnes:

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapelig forhold i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling - frist 1.juni

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen, søknadsfrist er 1. juni.
Ved søknad etter frist vil eventuell reduksjon tre i kraft fra den først i påfølgende måned. Dersom husholdningen får barnehageplass i løpet av barnehageåret, eller husholdningen får vesentlig eller varig endring i inntekten, kan det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen utenom fristen. Foresatts plikter å melde fra om vesentlige og varige endringer i inntekten eller husholdningens sammensetning i løpet av barnehageåret, dersom det vil påvirke fastsatt foreldrebetaling.

Søknaden blir behandlet av kommunen som enkeltvedtak, uavhengig av om barnet går i kommunal eller privat barnehage.