Renovasjonsavgift for husholdninger i Rakkestad kommune

Alle husstander i Rakkestad skal betale renovasjonsgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjonsgebyrene i sin helhet skal dekke kommunens kostnader knyttet til renovasjon av husholdningsavfall.

Kommunen har ikke lov til å tjene penger på renovasjon av husholdningsavfall, og alle kostnader kommunen har med å drifte renovasjonstjenesten blir belastet innbyggerne gjennom renovasjonsgebyret.

Renovasjonsavgift for hytter og fritidsboliger i Rakkestad kommune

Rakkestad kommunes ordning for renovasjon av hytter og fritidsboliger er at hytteeiere eller grunneier med bortfestede hyttetomter kan søke kommunen om å delta i den kommunale renovasjonen. Ta kontakt med servicekontoret for mer informasjon