Forbud mot fargede sekker

Når avfall leveres i fargede sekker kan ikke vi drive tilfredsstillende mottakskontroll, noe som kan føre til at avfall kastes der det ikke skal. Dette kan være farlig, og det påvirker kvaliteten på avfallet vi sender videre.

Fargede avfallssekker kan blant annet inneholde elektriske produkter med batterier. Når batterier kastes med restavfallet, utgjør det en mulig brannfare. Det brenner stadig oftere i avfallsanlegg, og feilsorterte batterier antas å være en av hovedårsakene.

Erfaringer fra andre anlegg er at transparente sekker bedrer kildesorteringen. Det fører til mindre miljøgifter på avveie og det gjør at vi kan arbeide for lavere priser på Kopla. Bra for miljøet, og bra for deg!

Avfall skal leveres i gjennomsiktige sekker

Alle som kaster avfall på Kopla skal bruke gjennomsiktige avfallssekker. Gjennomsiktige avfallssekker fører til at:

  • Du sorterer bedre
  • Mest mulig avfall blir kildesortert riktig og går til gjenvinning
  • Sikkerheten til de som jobber på Kopla økes
  • Utslipp av miljøgifter reduseres
  • Brannrisikoen reduseres

Svarte avfallssekker med kommunens logo

Fram til nå har det vært mulig for husholdninger å levere brennbart avfall i svarte avfallssekker med kommunens logo. Denne ordningen vil bli avsluttet sammen med forbudet fra 01.01.2022. Vi vet at mange fortsatt har flere av de svarte avfallssekkene hjemme. Disse sekkene er solide og har mange bruksområder, men de skal ikke brukes til å levere avfall.

Ikke bruk sekker ment til plastemballasje

Rakkestad kommunes gratissekker til plastemballasje er kun til plastemballasje fra husholdningene i Rakkestad. Sekkene skal settes fram sammen med avfallsbeholderen på tømmedagen og blir da tatt med av renovatøren