Rakkestad kommune er med i det interkommunale selskapet

Rakkestad kommune er med i det interkommunale selskapet Østfold Avfallssortering IKS for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Andre deltagere i selskapet er Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS.

Leder i Teknikkutvalget, Dagfinn Søtorp representerer Rakkestad kommune i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS, med varaordfører Iselin Bjørnstad som vararepresentant

Bakgrunn for deltagelsen:

Det er stadig strengere krav for sortering av husholdningsavfall. Gjeldende krav i EU er 50% materialgjenvinning innen 2020. Dette forventes skjerpet til 55 % innen 2025, 60% innen 2030 og 65% innen 2035. For å nå disse målene vil etablering av ettersorteringsanlegg være en viktig brikke. Ettersorteringsanlegget vil ta imot avfall fra husholdningene og sortere dette ytterligere til gjenvinnbare fraksjoner som kan settes inn i den sirkulære økonomien.

Hvordan vil dette påvirke deg:

Ettersom ettersorteringsanlegget fortsatt er i planleggingsfasen er det for tidlig å si hva slags teknologi anlegget vil inneholde. Det er dermed for tidlig å si hvilke fraksjoner som skal samles inn ved husstandene.

Deltagelsen i ettersorteringsanlegget kan medføre en økt renovasjonsavgift, men også her er det for tidlig til at vi kan vite hva den endelige endringen vil bli.