Ved bygg som planlegger nedgravde avfallsløsninger skal utformingen av disse følge retningslinjene for nedgravde kontainere i NS 9432:2014 og NS-EN 13071 del 1 til del 3.

Dersom det vurderes andre renovasjonsløsninger enn nedgravde kontainere i prosjekter innenfor områder avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens areal eller innenfor nye reguleringsplaner etter 06.06.2019 skal dette begrunnes i søknad om renovasjonsteknisk planlegging.

Dersom man vurderer nedgravde avfallsløsninger skal volum og plassering av disse spesifiseres i søknad om renovasjonsteknisk planløsning. 

Alle nedgravde avfallsanlegg bygd i privat eie skal bekostes og etableres av utbygger, det aktuelle borettslag eller brukere av anlegget. Når anlegget tas i bruk, overtas det kostnadsfritt av kommunen for drift og vedlikehold slik at kommunen kan utføre avfallshenting på en forsvarlig måte.