BUPP Lavterskel

Tilbudet fra Rakkestad kommune og BUPP (Barne- og Ungdomspsykiatriske Poliklinikk) skal oppleves helhetlig og koordinert for de som søker hjelp. Derfor har begge parter inngått et samarbeid, hvor BUPP kommer til Rakkestad en dag i måneden. Foresatte og barnet/ungdommen kan drøfte bekymring og uro med BUPP, uten henvising, vedtak eller at det blir opprettet journal i spesialisthelsetjenesten. En forutsetning for å benytte seg av tilbudet, er at det skal være med en kommunal representant som kjenner familien/barnet/ungdommen i samtalen. Den kommunale representanten kan eks være barnehagelærer, lærer, helsesykepleier eller miljøterapeut. Aktuell fagperson har ansvar for å skrive et kort referat, hvor det kommer fram hva saken gjelder, innholdet i drøftingen og en konklusjon.

BUPP kan gi råd, støtte og veiledning både til familien og til aktuell fagperson. BUPP kan også anbefale at det skal sendes en henvisning til de som spesialisthelsetjeneste. Det er viktig at dette kommer fram i referatet fra samtalen og legges ved søknaden. De som har mulighet til å sende henvisning til BUPP er fastlege, psykolog og kommunal barneverntjeneste. Andre dokumenter som kan legges ved søknaden er ulike kartlegginger fra eks barnehage, skole, skolehelsetjenesten eller psykisk helse- og rustjenesten.

Har du som foresatt uro og bekymring vedr barnet eller ungdommen din? Ta kontakt med fastlege, barnehage, skole, barnevern, psykisk helsearbeid- og rustjenesten eller helse sykepleier om du tenker at dette kan være et tilbud for deg.  

BUPP lavterskel, Rakkestad høsten 2024:

•    Torsdag 05. september 
•    Torsdag 26. september 
•    Torsdag 24. oktober 
•    Torsdag 21. november
•    Torsdag 12. desember 

BUPP lavterskel, Rakkestad våren 2025: 

 • Torsdag 16.01
 • Torsdag 13.02
 • Torsdag  13.03
 • Torsdag 10.04
 • Torsdag  08.05
 • Torsdag 05.06

  For mer informasjon om tilbudet kontakt enhetsleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Les mer om BUPP her:
BUPP Sarpsborg - Sykehuset Østfold

Familievernkontor

Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp. Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi.

 • Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende
 • Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale med ditt familievernkontor
 • Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten
 • Vi har taushetsplikt

Finn ditt nærmeste Familievernkontor her 

Familiesenteret har også egne sosionomer og familieterapeuter ansatt. Henvend deg til din faste kontaktperson i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, så bistår vi med kontaktinformasjon.

Friskliv for barn

Grunnlaget for gode matvaner legges i barneårene, og er viktig for normal vektutvikling i alle livets faser. Tidlig utvikling av overvekt kan følge barn og unge inn i voksenalderen, og av den grunn er det viktig å satse på tiltak mens barna er små. Har du barn som står i fare for å utvikle overvekt eller har fedme, kan «Friskliv for barn» være noe for deg. Les mer om tilbudet via vedlagt link.
Friskliv for barn

Vil du vite mer om kosthold og livsstilsfaktorer?
Sjekk: Kostverktøy.no 

Fødselsforberedende kurs à 2 timer

Snart nybakte foreldre?

Er du på jakt etter fødselsforberedende kurs?

Da kan dette være noe for deg og din partner!

Jordmødrene arrangerer flere minikurs om fødsel, amming og barseltid gjennom året.

For nærmere informasjon ta kontakt med jordmor på telefon 489 97 579!

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Det arrangeres gratis førstehjelpskurs for småbarnsforeldre på Familiesenteret. Kurset er både teoretisk og praktisk.
Rakkestad brannvesen v/Bjørn Erik Studsrud er kursholder.
Deltagerne får en innføring i hva man kan gjøre ved akutte hendelser, samt praktisk øving på hjerte - og lungeredning.

Tid: Dato og tid er ikke fastsatt

Sted: Familiesenteret, Skogveien 9

Påmelding: ring eller send sms til
helsestasjonens kontakttelefon 990 84 252 eller
enhetsleder 980 43 806

Samtalegrupper for elever med to hjem - P.I.S - gruppe

P.I.S grupper eller grupper for barn med to hjem gir barn og unge mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene.

Målsetting: at barn og unge som strever med at foreldrene har gått fra hverandre skal få en lettere hverdag, og utvikle psykologisk beredskap for utfordringer senere i livet

Målgruppe: alle barn og unge som har opplevd samlivsbrudd hos foreldrene i barneskolen

Ta kontakt med helsesykepleier ved din skole for mer informasjon.

Åpen veietid = drop in!

Hver mandag fra kl. 10.00 – 11.30 har jordmor eller helsesykepleier «Åpen veietid» på helsestasjonen.

Her kan dere som foreldre få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel.

Amming, ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, utslett, søvn, gråt og uro er temaer småbarnsforeldre kan være opptatt av.

Velkommen!