Rakkestad kommune forvalter et næringsfond på kr. 1 300 000,-. Dette er en del av regjeringens krisepakke 3 for å motvirke de negative konsekvensene koronapandemien har hatt på vårt lokale næringsliv. Det er Viken fylkeskommune som har fordelt midlene til det kommunale næringsfondet.

Ved tildeling av midlene skal bransjer som er hardt rammet av koronakrisen prioriteres. Det oppfordres til lokale og regionale samarbeidsprosjekter, i den grad det kan oppnås bransjespesifikke synergieffekter.

Formål
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen. Viken fylkeskommune har fordelt midlene i tråd med formål og målgruppe gitt av oppdragsbrevet fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Hvem og hva det kan gis tilskudd til?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Føringer
Tilskuddsmidlene skal rettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling, og bør ikke benyttes til rene sysselsettingstiltak.

Det er ønskelig at innsatsen bidrar til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og de grønne skiftet i næringslivet.

Bruken av det kommunale næringsfondet må ses i sammenheng med andre kommunale, regionale og statlige virkemidler for å sikre best mulig effekt og forhindre dobbeltfinansiering.

Vurdering av søknad
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet legges til grunn for tildeling av fondet.

Her ser du forskriften ►►

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %. Egen timeinnsats kan også medregnes.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

Les om bagatellmessig støtte her ►►

Utbetaling av tilskuddene
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

Hvordan søke?
Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no etter opprettelse av egen bruker. Søk på "Rakkestad kommune" i søkefeltet for å finne riktig ordning. Søknadsfrist 20.10.2020.

Søker må oppgi alle opplysninger som kreves i søknadsskjemaet. Søknader som sendes inn på annen måte avvises. Det oppfordres til å bruke menyknappen Brukerstøtte i øvre del av nevnte nettside.

Ta kontakt med seksjonsleder Kommunikasjon og kultur Kåre Kristiansen via e-post: kare.kristiansen@rakkestad.kommune.no eller på telefon 99 69 29 91 hvis du har spørsmål knyttet til søknaden.