Kontaktopplysninger til PP-tjenesten

Leder

Solveig Helene Myklestad

Tlf.:477 95 711
E-post:solveig.helene.myklestad@rakkestad.kommune.no
Ped.psyk rådgiver

Lene Nesmoen

Tlf:457 34 261
E-postlene.nesmoen@rakkestad.kommune.no
Ped.psyk. rådgiver

Lise Jarlsby

Tlf.404 30 872
E-postlise.jarlsby@rakkestad.kommune.no

Hvem kan søke hjelp hos PP-tjenesten?

Hvis foresatte er bekymret for eget barns utvikling/opplæring anbefaler vi at foresatte først tar kontakt med barnehagen eller skolen. Personalet hjelper deg å vurdere om barnet/eleven bør henvises til PP-tjenesten.

Elever over 15 år og forestatte kan også ta direkte kontakt med PP-tjenesten.

Barnehage

PP-tjenesten bistår barn med særlige behov i barnehage eller hjemme. Barnets vansker kan være knyttet opp mot språk og kommunikasjon, forsinket utvikling og sosiale vansker.

Skole

PP-tjenesten bistår elever i grunnskolen. Elevenes vansker kan være knyttet opp mot faglige, sosiale eller andre vansker som påvirker læringen.

Voksne

PP-tjenesten bistår voksne med særlige opplæringsbehov, på grunnskolenivå. 

Hva gjør PP-tjenesten?

Den kommunale PP-tjenesten skal bistå barn i alderen 0-16 år og voksne med behov for opplæring på grunnskolenivå.

Systemarbeid

Opplæringsloven (§5-6) beskriver at PP-tjenesten i tillegg til individarbeidet skal bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole.
PP-tjenesten skal arbeide forebyggende og bidra til tidlig innsats, slik at man kan unngå utvikling av ulike typer vansker hos barn/elever.

Alle elever har rett på tilpasset undervisning. Å jobbe bredt og systematisk med læringsmiljø og tilpasset undervisning vil medføre at flere elever kan iveretas innenfor det ordinære undervisningstilbudet, slik at færre elever trenger spesialundervisning. Et bredt fokus på å styrke opplæringstilbudet for alle elever vil også kunne forberede opplæringen for elever med særlige behov.

Det er barnehagens leder eller skolens leder som melder systemsak til PP-tjenesten når det gjelder læringsmiljøet.

PP-tjenesten skal kunne jobbe forebyggende ved å bidra på en slik måte at barnehager og skoler kommer i forkant av problemer og lærevansker.

PP-tjenesten er støttespiller i skolens arbeid for å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Aktuelle temaer for systemarbeid:

 • etablere positivt læringsmiljø
 • veiledninger i forhold til god klasseledelse
 • samarbeide med barnehager og skoler i forhold til mobbe-/fraværsproblematikk
 • tverrfaglig samarbeid
 • refleksjonspartner for ledelsen og ansatte i barnehage og skole
 • bistå barnehage og skole i forhold til samarbeid med hjemmet

Individarbeid

Utredning:

Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing får PP-tjenesten et godt grunnlag til å vurdere den enkeltes forutsetninger og behov. 
Kartleggingen kan foregå i barnehagen, skolen og voksenopplæringen eller i lokalene til PP-tjenesten.

Sakkyndig vurdering:

Denne består av en oppsummering av utredningen og en tilråding om behov/ikke behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Oppfølging:

PP-tjenesten gir oppfølging i form av råd, veiledning til foresatte, ansatte i barnehager og skoler og voksenopplæringen.
PP-tjenesten gir tilbud om støttesamtaler til den enkelte elev og vurderer eventuelt behov for viderehenvisning.

Øvrige oppgaver:

 • Utsatt/fremskutt skolestart
 • Fritak for opplæring
 • Behov for audiopedagog
 • Behov for logopedhjelp

PP-tjenesten kan utrede og gi råd om

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser