1. Søknad om tilskudd til opprustning/nyanlegg av lekeplasser

Det kan gis tilskudd til:

 • Tiltak som styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, løkke, akebakke o.l.)
 • Tiltak som stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra beboerer i planlegging og gjennomføring
 • Tiltak med åpen profil som skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalmijøet
 • Tiltak rettet mot vanskeligstilte grupper

Det gis ikke tilskudd til:

 • Tiltak som  gjelder enkeltpersoner
 • Ordinær drift (f.eks. utskiftning av sand i sandkasser, maling av gjerder og utstyr o.l.)
 • Tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen

Søknaden sendes via det elektroniske skjema "Kulturformål - søknad om tilskudd".

Søknadsfristen for "Tilskudd om opprustning/nyanlegg av lekeplasser" er 15. april

 

2. Tilskudd til andre nærmiljøtiltak

Eksempler på nærmiljøtiltak (utemiljø) er:

 • planting av trerekker 
 • alleèr
 • utforming av grøntanlegg
 • etablering av møteplasser
 • planlegging av slike tiltak.

Forhold som støtter opp om å skape et estetisk sett vakrere nærmiljø blir vektlagt.

Søknaden kan gjern knyttes opp mot

Totale tilskudd skal ikke overstige 75% av kostnadsoverslaget. Enkelt sluttregnskap og tiltaksrapport sendes kommunen etter at tiltaket er gjennomført.

Tilskuddet gjelder søknadsårets kommunale budsjett.

Søknaden sendes via det elektroniske skjema "Kulturformål - søknad om tilskudd".

Søknadsfristen for "Tilskudd til andre nærmiljøtiltak" er 15. april.