NAV - Din Pensjon gir informasjon om alderspensjon, arbeidsinntekt ved siden av pensjon, avtalefestet pensjon, krigspensjon, minstepensjon, pensjonist i utlandet, ytelser ved dødsfall, uførepensjon og samordning av pensjoner.

 

De fleste arbeidstakere er tilknyttet en tjenestepensjonsordning som yter alderspensjon. For nærmere informasjon bør du henvende deg til arbeidsgiver.

Noen offentlige tjenestepensjonsordninger som kan være aktuelle:
Statens Pensjonskasse
KLP forsikring
Pensjonstrygden for sjømenn
Pensjon - LO (Landsorganisasjon i Norge)

Pensjon er skattepliktig inntekt. Som pensjonist betaler du en lavere trygdeavgift enn du gjorde som yrkesaktiv. Du har også rett til å få beregnet særfradrag ved skattelikningen. Har du ikke annen inntekt enn minstepensjon, skal du etter hovedregelen ikke betale skatt av pensjonen. Skatten blir imidlertid fordelt mellom ektefellene, slik at en minstepensjonist må betale skatt når ektefellen har høyere inntekt enn minstepensjon. Ønsker du nærmere informasjon om skatt se www.skatteetaten.no eller ring gratis til Skatteetaten: 800 80 000.
 

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.
Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en trygg og god bolig.
Henvend deg til servicekontoret på 69 22 55 00 for mer informasjon.