Støtte til lederutdanning for deltakere:

Kulturorganisasjoner i Rakkestad kan få støtte til delvis dekning av sine medlemmers deltakelse på lederutdanningskurs. Deltakerne må være mellom 14 og 25 år.

Refusjon for kurs avviklet i Østfold er maksimalt kr 1.500 pr deltaker for inntil 3 deltakere fra samme forening.
Refusjon for kurs avviklet utenfor Østfold er maksimalt kr 2.000 pr. deltaker for inntil 2 deltakere fra samme forening.

Det gis ikke tilskudd til dekning av utgifter til transport, bespisning og kursmateriell.

Søknad må være fremmet på forhånd – senest 2 uker før kurset/utdanningen starter
Kursplan og kostnadsoverslag vedlegges søknaden
Utbetaling skjer på bakgrunn av kvittering for utgiftene, evt. regnskap

Søknadsskjema som brukes er "Lederutdanningstøtte- søknad.pdf".

Søknader vedr. "lederutdanningstøtte" må fremmes på forhånd.

Veiledende kommentarer til lederutdanning

  • Lange reiser og kostbare opphold vil ikke være grunnlag for støtte når det gjelder elementær lederutdanning.
  • Årsmøter, generalforsamlinger og konferanser som regelmessig hører med til organisasjoners naturlige virksomhet betraktes ikke som lederutdanning, men som en del av driften, og kan således ikke få lederutdanningsstøtte.
  • Refusjonens størrelse vil bli vurdert ut fra kursets innhold og varighet.
  • Organisasjonens behov for den aktuelle lederutdanning vil også være et vurderingsgrunnlag.
  • Ved prioritering av søknader vil organisasjoner som sjelden har mottatt støtte til lederutdanning bli prioritert framfor organisasjoner som har benyttet refusjonsordningen ofte.