Hva er hovedregelen når det skal bygges?

Hovedregel er at alt skal bygges slik at det er i overenstemmelse med

Eksempler på arealplaner er:

  • kommuneplanens arealdel
  • kommunedelplan
  • reguleringsplan
  • områdeplan
  • detaljplan eller
  • bebyggelsesplan.

De forskjellige områdene i kommunen har ulike planbestemmelser

Når du skal bygge noe må du derfor finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen du skal på bygge på.
Kommunen kan gi deg informasjon om dette.

Ingen lover eller regler kan utformes så presist at de alltid vil virke riktig slik som lovgiver har bestemt.
Det er derfor "alltid" nødvendig og viktig å ha en "sikkerhetsventil" slik at loven ikke rammer forhold man ikke har ønsket å ramme.

Plan- og bygningsloven gir en snever adgang til å fravike bestemmelsene ved å søke om dispensasjon.
De ulike bestemmelsene i både lov, forskrift og arealplaner har blitt gjennom en omfattende beslutningsprosess.
Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse.
I noen tilfeller kan det likevel være aktuelt å fravike bestemmelsene gjennom dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§19-1 til 19-4.

Kilde: Tekst gjengitt fra brosjyren "Informasjon til tiltakshaver og søker - Dispensasjon.pdf" - NKF (Norsk Kommuneteknisk Forening).