I henhold til plan- og bygningsloven skal alle kommuner føre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan som skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den kortsiktige delen tilsvarer handlings- og økonomiplanen. Den langsiktige delen omfatter kommuneplanens arealdel og har en horisont på 12 år. Den langsiktige kommuneplanen skal revideres (justeres) hvert år og rulleres hvert fjerde år (vedtas på nytt hver valgperiode).

Kommunens sist vedtatte kommuneplan gjelder for perioden 1999 - 2010. Den nye kommuneplanen gjelder for 2007 - 2018.
Kommuneplanens strategidel/samfunnsdel og arealdel kan fåes ved henvendelse til Rakkestad kommune.

Det er utarbeidet egne kommunedelplaner for Rakkestad sentrum, idrett og fysisk aktivitet, trafikksikkerhet og for folkehelse.
Det er også utarbeidet egne temaplaner for Strategi og utvikling, Viltområder, Biomangfold, Landbruk, Psykiatri og Opplæring.
Disse har også tilknytning til handlings- og økonomiplanen og kommuneplanen.