BOAK - Bo- og aktivitetstjenesten er delt inn i tre soner i Rakkestad

Sone 1

som består av fire bofelleskap:

 • Helsehusveien 5 og ​Lundborgveien 3b, 5 og 7. 

Sone 2

som består av tre bofellesskap og et dagsenter :

Sone 3

som består av tre bofellesskap :

 • Gudimstua og Rådhusveien 12 og Parksvingen

I tillegg til dette yter personalet i BOAK i dag tjenester til noen personer som bor i egne leiligheter, men er tilknyttet et av bofellesskapene, slik at disse får den bistanden de har behov for og vedtak på i hjemmene sine.
Alle disse personene har vedtak på- og mottar tjenester i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven.

Tjenester vi utfører kan blant annet omfatte

 • Heldøgns omsorg i tilpasset bolig.
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for størst mulig selvhjulpenhet i forhold til dagliglivets gjøremål og aktiviteter.
 • Veiledning i forhold til personlig økonomi.
 • Veiledning og tilrettelegging av innkjøp av mat, klær med mer.
 • Planlegging og følging til fritidsaktiviteter.
 • Bestilling av timer og følge til lege, tannlege, frisør, sykehus m.m.
 • Formidling av hjelpemidler.
 • Utarbeidelse av planer der dette er lovpålagt.
 • Hjelp til administrering av medisiner.
 • Planlegging og administrering av de tjenestene som gis.
 • Dagtilbud ved Rakkestad Dagsenter.
 • ansvar for omsorgslønn
 • pårørendestøtte
 • avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid

BOAK sine tjenester ytes iht. Helse- og omsorgstjenesteloven

Våre tjenester ytes iht. Helse- og omsorgstjenesteloven - Lovdata, og kan søkes om ved bruk av Rakkestad kommunes søknadsskjema «Helse- og omsorgstjenester - søknadsskjema» som du finner nederst under "Skjema" eller under "Skjemaer A til Å" under "Selvbetjening".
Mottatte søknader behandles iht. Forvaltningslovens - Lovdata alminnelige regler om saksbehandling.
Ved søknad om tjenester gjennomføres en individuell kartlegging av bistandsbehovet, som legges til grunn for hvilke tjenester som innvilges og ved evt. utforming av vedtak.
Vedtak om tjenester fattes iht. Helse- og omsorgstjenesteloven- Lovdata.