Har Rakkestad kommune en Frisklivssentral?

Pr. sommeren 2020 har ikke Rakkestad kommune en egen frisklivssentral, men vi har begynt å samle informasjon om nåværende tilbud som kan inngå i en tenkning og etablering av et samlet sett av tilbud som går inn under friskliv, mestring og læring.

Tverrfaglighet og samarbeid

Det tverrfaglige samarbeidet både innad og utad med eksterne og frivillige står sentralt i hva kommunen pr. i dag kan tilby befolkningen. Det er et krav og også en nødvendighet, å tenke tverrfaglighet i arbeidet med å kunne tilby befolkningen tiltak som vil kunne være med på å ivareta egen helse.

Hensikten med de ulike tiltakene er å fremme god fysisk og psykisk helse. Vi ønsker også at tiltakene skal hindre utvikling av sykdom samt å utjevne sosiale forskjeller i helseprofilen til kommunen. Dette kan knyttes opp mot det nasjonale folkehelsearbeidet.

Enhet for psykisk helsearbeid og rustjeneste arbeider med å kartlegge og samle informasjon om hva kommunen pr. i dag kan tilby av tjenester knyttet til frisklivstenkningen. De har derfor kartlagt alle aktuelle tilbud som flere av kommunens enheter kan tilby i dag. Flere enheter på familiesenteret (Psykisk helsearbeid og rustjeneste, Fysio- og ergoterapitjenesten, Helsestasjonen og Rakkestad Frivilligsentral), samt Hjemmebaserte tjenester er noen aktuelle tilbydere av disse tjenestene

Gjennom tilbudene skal det jobbes for å:

 • Gi den enkelte støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot den enkeltes egne ressurser for god helse og livskvalitet
 • Gi rom for den enkeltes egen læringsprosess
 • Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte
 • Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Hjertehender illbld Foto Pixabay PhotoMIX-Company-342

Tilbud som vi i dag ser under «friskliv, mestring og læring» fra kommunens tjenester

Via Psykisk helsearbeid og rustjenesten 

 • Innføringskurs (Introduksjonskurs til god psykisk helse)
 • Turgruppe
 • KID (Kurs i mestring av depresjon)
 • KIB (Kurs i mestring av belastning)
 • NADA (Øreakupunktur)
 • Miljøgruppa (Arbeid ute/inne/sysselsetting)
 • DU (Depresjonsmestring for ungdom)
 • Sarpsborgmodellen (Tilbud rettet mot familie/generasjonsoverføringer, psykisk helse)
 • Trimmen v/ OASEN (Trimgruppe i samarbeid med fysioterapeut)

Via Fysio- og ergoterapitjenesten

 • Fallforebyggende grupper
 • Åpen dør hos fysioterapeut (barn fra 0-16 år)
 • Forebyggende hjemmebesøk (80+) fra hverdagsmestringsteamet

Via Helsestasjonen

Via Rakkestad Frivilligsentral

 • Gågruppe
 • Carpet Bowls
 • Seniordans
 • Fredagslunsj og trening med fysioterapeut
 • Næringsrikt middagstilbud (hver onsdag)

Via Hjemmebaserte tjenester (Tjenester til deg som bor hjemme)

 • Forebyggende hjemmebesøk (80+) fra hverdagsmestringsteamet