Skaff deg oversikt, før du setter i gang med byggetiltaket.

Før du setter spaden i jorda må du undersøke om tiltaket kommer i konflikt med kabler eller rør som ligger i bakken.
Du står selv ansvarlig for skader som oppstår ved ikke å ha undersøkt.
I tillegg må du skaffe deg oversikt over reguleringsplaner og bestemmelser for din eiendom.
Informasjon om dette får du ved å henvende deg til servicekontoret i kommunen.

I hovedsak er det tre ulike tiltaksformer i byggesak:

 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse som må forestås av ansvarlige foretak
   1. Plan- og bygningsloven § 20-3
 2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som forestår av tiltakshaver
  1. Plan- og bygningsloven § 20-4, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) kapittel 3  
   1. § 3-1 Mindre tiltak på bebygd eiendom 
   2. § 3-2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket.
 3. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
  1. Plan- og bygningsloven § 20-5, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) kapittel 4
   1. § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
   2. § 4-2  Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg 
   3. § 4-3 Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover.

På hjemmesidene til Direktoratet for Byggkvalitet - DiBk finner du opplysninger du trenger for å sette deg inn i hva som kreves for akkurat ditt byggeprosjekt. Se blant annet veileder til byggesaksforskriften.

Kommunens byggesaksavdeling

Skal ivareta samfunnets interesser og krav til byggverk.
Tiltakshaver og nabo/lokalmiljø skal få sine interesser vurdert og søknader behandlet i tråd med god forvaltningsskikk, og 
i samsvar med regelverk og gjeldene kommunale vedtak.

Byggesaksavdelingen skal gjennom sitt arbeid bidra til at byggverk planlegges, utføres og vedlikeholdes slik at de er egnet for den bruk
de er tiltenkt og godkjent for .
Kommunen skal også etter plan-og bygningsloven, i sterkere grad enn tidligere, føre tilsyn med at byggebransjens system for 
kontroll sikrer at viktige offentlige krav til bygget overholdes.

Disse sidene skal gi deg den informasjon som du måtte trenge i forbindelse med din bolig.
Vi mottar gjerne tips om informasjonen du ikke kan finne.
 

Skal du bygge? - Hva skal du bygge?

Byggesaker behandles i henhold til plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Det er tiltakets art, altså hva du skal bygge som er avgjørende for hvordan du skal søke om tillatelse.
Disse reglene er like i alle kommuner.
Dersom du skal i gang med et byggetiltak må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen.
Dette gjelder enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring av eksisterende bygg eller riving.

 

Må du søke ?

Fra den 1. juli 2015 kan man bygge en rekke tiltak uten å søke.
Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å undersøke om tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningsloven ,
gjeldende regelverk eller planer, herunder reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser.

Prøv veiviseren : Bygg uten å søke - Direktoratet for byggkvalitet

Les mer om forenklingen i

Opplysninger om reguleringsmessige forhold kan du få ved å ta kontakt med Servicekontoret i kommunen.

Dersom tiltaket ikke er i overenstemmelser med gjeldende regelverk eller planer, må det søkes kommunen om 
dispensasjon.

 

Erklæring av ansvarsrett

Fra 1. januar  2016 skal foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak erklære ansvar istedenfor å søke om lokal godkjenning.

Bruksendring på boliger som er fra før 1. juli 2011

Fra 1. januar 2016 har det også kommet nye regler for bruksendring i eldre boliger, som gjør det enklere å gjøre om
bod, loft og kjeller til oppholdsrom.

Våtrom

Fra 1. januar 2012 vil renovering og enkelte nybygg av våtrom ikke lenger være søknadspliktig.
Dette gjelder bare dersom IKKE brannskille brytes.