Kommunen som lokal tilsynsmyndighet:

Kommunens tilsynsplikt gjelder generelt. Kommunen velger hvilke byggesaker det skal føres tilsyn med, hvilke temaer eller fagområdet som blir gjennomgått i tilsynet og hvilke foretak eller personer som skal møte fram i tilsynsmøte. Tilsynet kan utføres når som helst i byggesaken, også inntil 5 år etter at ferdigattest er utstedt.

Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport som sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i byggesaken.

Byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 presiserer krav om at kommunen også skal ha strategi for tilsynet.

 
Rakkestad kommune har dokument for styringssystem tilknyttet tilsyn, og strategi for tilsyn byggesak.
 

 

 

Tilsynets innhold:

Kommunen planlegger tilsyn i henhold til egen strategi for tilsyn, jf. § 25-1. Kommunen velger også hvilke byggesaker det skal føres tilsyn med, hvilke temaer eller fagområder som blir gjennomgått i tilsynet.

Foretakenes plikter i tilsyn:

Det vises til SAK10 § 12-2 bokstav l, hvor ansvarlig søker har ansvaret for å legge til rette for kommunalt tilsyn.

Alle ansvarlige foretak bør etterleve eget styringssystem til enhver tid, slik at de er forberedt på tilsyn. Kjernen i tilsyn er å påse at plan- og bygningsloven følges i kommunen. Dette kan gjøres ved at kommunen ber foretakene legge frem dokumentasjon på at foretaket bruker eget styringssystem i byggesaken som tilsynet omfatter. Alle ansvarlige foretak må bla. vise eksempler på avviksregistreringer.

Ansvarlig søker skal bla. fremvise samsvarserklæringer og andre relevante dokumenter som er grunnlag for samsvarserklæring. Ansvarlig kontrollerende skal bla. fremvise dokumentene som er grunnlag for kontrollerklæringer. Pålegg som blir gitt ved tilsyn kan påklages på vanlig måte.

Avvik:

Det avdekkes regelbrudd ved de fleste tilsyn. Det betyr feil i vanlig dagligtale. Vanlig avvik er at foretaket ikke etterlever eget system for kontroll, eller at det ikke er tilstrekkelig sporbarhet i krav om foretaks system for kontroll av utførelse. Alle ansvarlige foretak skal behandle avvik slik at avvikene blir lukket innen den fristen som kommunen setter i tilsynsrapporten.