Boliger for personer med utviklingshemming

På bakgrunn av funksjonshemming er målet å gi tjenester og tilbud på en slik måte at brukerne gis mulighet til å bo selvstendig, til å oppleve trygghet og medbestemmelse i eget hjem og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Rakkestad kommune har bofellesskap og egne boliger for utviklingshemmede over 18 år. Tjenesten som blir gitt i disse boligene, heter Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring. Tjenesten gis etter vedtak iht. Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten kalles  Miljøarbeid.
Miljøarbeid skal bidra til at brukerne opplever trygghet i hverdagen og hjelp og veiledning tilpasset den enkeltes behov, slik at målet blir best mulig livskvalitet.
Miljøarbeid ytes i nært samarbeid med andre kommunale tjenester og øvrige offentlige hjelpeinstanser. Vi legger stor vekt på samhandling og tverrfaglig samarbeid, og vi involverer gjerne brukerens personlige nettverk, pårørende og ev hjelpeverge.

Omsorgsboliger uten innskudd

Tilbud om omsorgsboliger er ikke lovpålagt, men er et tilbud Rakkestad kommune har, som ligger under seksjon Hjembaserte tjenester.
Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt. Beboerne er pr. definisjon hjemmeboende og vil få tildelt tjenester i omsorgsboligen etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende.
Omsorgsboliger kan være delvis bemannet. Beboerne betaler ordinære egenandeler for tjenester som innvilges.
En person som leier omsorgsbolig med eller uten innskudd, skal betale ordinær husleie med eventuelt bostøtte.
Vi har omsorgsboliger uten innskudd i Johs. C: Liensgt- 7 og 9.

For å kunne søke om omsorgsbolig med og uten innskudd så sender du inn søknad med informasjon om ditt behov for denne boligen på vårt :
Helse- og omsorgstjenester - søknad.PDF  - som du finner under skjemaer.

Omsorgsboliger med innskudd

Tilbud om omsorgsboliger er ikke lovpålagt, men er et tilbud Rakkestad kommune har, som ligger under seksjon Hjembaserte tjenester.
Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt. Beboerne er pr. definisjon hjemmeboende og vil få tildelt tjenester i omsorgsboligen etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende.
Omsorgsboliger kan være delvis bemannet. Beboerne betaler ordinære egenandeler for tjenester som innvilges.
En person som leier omsorgsbolig med eller uten innskudd, skal betale ordinær husleie med eventuelt bostøtte.

For å kunne søke om omsorgsbolig med og uten innskudd så sender du inn søknad med informasjon om ditt behov for denne boligen på vårt :
Helse- og omsorgstjenester - søknad.PDF  - som du finner under skjemaer.

Omsorgsboliger uten innskudd med heldøgnsbemanning for eldre

Vi har totalt 43 omsorgsboliger med bemanning for eldre, og de er alle ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter.
Disse er delt i tre boområder :

Bjørkebok har 20 leiligheter for eldre med ektefelle
Andebo har 13 leiligheter
Fiolen har 10 leiligheter

Omsorgsboliger med bemanning for eldre og de ulike tjenestene som kan fåes : Hjemmehjelp, vask av tøy, trygghetsalarm, matservering i fellesrom eller matservering i leilighet pga helsemessige årsaker - alt dette søkes det for via skjema: Helse- og omsorgstjenester - søknad.PDF

Søknadsinfo

For å kunne søke på de ulike boligene i kommunen så sender du inn søknad via dette skjemaet:

Helse- og omsorgstjenester - søknad.PDF