Oversikt på satsene for opphold på Skautun rehabilitering- og omsorgssenter:

 • Avlastningsopphold 

  • Kommunen har ikke anledning til å kreve egenandelbetaling for et slikt opphold. 
 • Dag-/nattopphold

  • Kr. 77 pr. dag/natt*

 • Korttidsopphold

  • Kr. 147 pr. døgn* inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter kreves egenandel i henhold til retningslinjer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 kapittel 1. 
 • Langtidsopphold

  • Kommunen krever egenandel** i henhold til forskrift, § 3 lyder: Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 7 800 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp kr. 37 250 pr. år. 

*Maksimal betalingssats fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i årlig rundskriv, ny sats forventes fra 01.01.2017.  
** Egenandelen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter (kurdøgnprisen). 

Ved langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn vil kommunen innhente aktuelle inntekts- og utgiftsopplysninger før beregning av egenandelen.
Et orienteringsskriv om denne prosessen vil sendes ut per post til den som er oppgitt som faktura/post-mottaker for brukeren.