Om satsene for opphold på Skautun rehabilitering- og omsorgssenter

 • Avlastningsopphold 
  Kommunen har ikke anledning til å kreve egenandelbetaling for et slikt opphold. 

 • Dag-/nattopphold**
  (årets pris for dag/nattopphold finner du i menypunkt - Priser - nederst på siden)
 • Korttidsopphold* (årets pris for korttidsopphold finner du i menypunkt - Priser - nederst på siden)
  pr. døgn* inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter kreves egenandel i henhold til retningslinjer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 kapittel 1. 

 • Langtidsopphold
  ​Kommunen krever egenandel** i henhold til forskrift, § 3 lyder:

  • Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på x kr pr. år kan det kreves betalt 75 prosent årlig.(årets fribeløp finner du i menypunkt - Priser - nederst på siden) 

  • Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent.

  • Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

  • Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp  på kr. x pr år. ((årets fribeløp finner du i menypunkt - Priser - nederst på siden) 

*Maksimal betalingssats fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i årlig rundskriv.
** Egenandelen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter (kurdøgnprisen). 

 • Ved langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn vil kommunen innhente aktuelle inntekts- og utgiftsopplysninger før beregning av egenandelen.
 • Et orienteringsskriv om denne prosessen vil sendes ut per post til den som er oppgitt som faktura/post-mottaker for brukeren.