Nedgravde oljetanker

Definisjonen på en nedgravd oljetank er at den er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Med mineralolje menes petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C, inkludert diesel, parafin og fyringsolje. Med biobrensler menes energibærere med annet opphav en de konvensjonelle mineraloljene, og dermed ikke petroleumsprodukter, f.eks. biofyringsolje, bioparafin m.m.

Nedgravde oljetanker representerer alltid en fare for forurensning fordi det kan oppstå lekkasjer. Dette gjelder også dersom du har brent tanken tom tidligere. Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand.

Regelverket for nedgravde oljetanker med mineralolje er beskrevet i forurensningsforskriftens kapittel 1, del 1: "Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker". Denne forskriften gjelder imidlertid kun for oljetanker med mineralolje. Tankeiere som har konvertert fyringssystemet til biobrensel er fortsatt ansvarlige for å unngå forurensning på sin eiendom, men regelverket rundt eiers meldeplikt og krav om periodisk tilstandskontroll er ikke like detaljert.

Generelt anbefaler imidlertid kommunen tankeiere med biobrensel å følge de samme retningslinjer for vedlikehold som gjelder for mineralolje, informasjon fra tankprodusent og tilbakemeldinger fra profesjonelle aktører for å unngå forurensning.  Miljødirektoratet har også kommet med forslag om revidert kapittel 1, del 1 i forurensningsforskriften, som bla. foreslår at bioolje sidestilles med mineralsk olje, slik at oljetanker som er konvertert til bioolje også er underlagt lovfestet krav om periodisk tilstandskontroll.

Meldeplikt for nedgravde oljetanker

Kommunen har myndighet over alle nedgravde oljetanker, men eier er alltid ansvarlig for sin tank. Kommunen fører et register over nedgravde oljetanker, og grunneiere plikter å melde inn at de har en nedgravd oljetank på sin eiendom. Endringer i bruk og vedlikehold av nedgravde oljetanker skal også meldes til kommunen.

Bruk skjema fra aktør som utfører arbeid på tanken eller kommunens skjema (Skjema for informasjon, service og kontroll av nedgravd oljetank.PDF) for å melde inn informasjon om nedgravde oljetanker.

Service og vedlikehold

Alle nedgravde oljetanker skal ha regelmessig service. Det er eiers ansvar å sørge for at dette blir gjennomført. Hvor ofte tanken skal ha service varierer med type tank. Se forurensningsforskriften for mer informasjon om hvor ofte ulike typer tanker med mineralolje skal ha periodisk tilstandskontroll.

(Forurensningsforskriften  kapittel 1-1 - Forskrift om begrensning av forurensning - Lovdata)

Når oljetanken tas ut av drift

Når nedgravd oljetank tas ut av bruk skal den miljøsaneres og graves opp
Kommunen kan vedta at nedgravde oljetanker som er tatt ut av bruk skal bli liggende i bakken (etter miljøsanering) dersom det er særskilt grunnlag for dette. Grunneier må søke kommunen tillatelse til å la oljetanken ligge i bakken når den tas ut av bruk.
Skriftlig søknad sendes til:

Man kan velge å utføre en del av arbeidet selv, men saneringen skal utføres av sertifiserte firmaer for å unngå spill og forurensning. Grunneier skal hindre forurensning og vil være ansvarlig for opprydding dersom noe skulle skje med tanken ved arbeid i egen regi.

Forbud mot fyring av mineralolje

Regjeringen har innført forbud mot bruk av mineralolje (fyringsoljeolje og parafin) til oppvarming.

Forbudet gjelder fra 1. januar 2020 og omfatter både privatpersoner og næring. Det er gitt noen unntak fra forbudet, blant annet kan driftsbygninger i landbruket bruke mineralolje til oppvarming fram til 01.01.2025.

Støtteordninger

I forbindelse med forbudet for fyringsolje finnes det gode veiledere og informasjon for privatpersoner og bedrifter som ønsker å erstatte sin oljefyr og kvitte seg med sin nedgravde oljetank.

Enova har støtteordninger for alternative varmeløsninger som væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel eller bio-ovn med vannkappe.

 

Oljefri.no er Naturvernforbundets nettside for deg som har en nedgravd oljetank i hagen. Her kan du blant annet finne fremgangsmåte for hvordan man skal gå fram for å fjerne en nedgravd oljetank og godkjente firmaer i nærområdet som kan utføre jobben for deg.

Informasjon til deg som fortsatt fyrer med mineralolje fra nedgravd oljetank i landbruket

Driftsbygninger i landbruket er fritatt fra fyringsforbudet og kan bruke mineralolje til oppvarming fram til 2025.

Alle nedgravde oljetanker som fylles med mineralolje skal ha periodisk tilstandskontroll. Det er eiers ansvar å sørge for at dette blir gjennomført. Hvor ofte tanken skal ha service varierer med type tank. Se forurensningsforskriften for mer informasjon om når oljetanken skal ha kontroll:

(Forurensningsforskriften  kapittel 1-1 - Forskrift om begrensning av forurensning - Lovdata)

Eier av nedgravd oljetank skal melde inn endringer og vedlikehold til kommunen. Etter utført kontroll får du et kontrollsertifikat over tanken, dette dokumentet skal kommunen ha kopi av.

Tilstandskontroll av nedgravd oljetank skal gjennomføres av firma som er godkjent av kommunen. En oppdatert liste over firmaer godkjent for å utøve periodisk tilstandskontroll på nedgravde oljetanker finner du her.

Dette er firmaer som har dokumentert kompetanse og rutiner i arbeid på nedgravde oljetanker. Kommunen har ikke vurdert pris på arbeidene, og vi anbefaler å hente inn pris fra flere aktører.

Se også kommunens informasjonsbrev til aktører som fortsatt bruker mineralolje i nedgravde oljetanker: Åpent brev til aktører som bruker mineralolje fra nedgravde oljetanker i Rakkestad kommune.pdf