Aktuelt i Indre Østfold

Indre Østfold har med sitt befolkningsmønster og sin geografi flere aktuelle problemstillinger i forbindelse med vannforurensning. En kilde til næringssalter, organisk stoff og tarmbakterier er avløpsvann fra husholdninger. Spredt bosettingsmønster fører til mange spredte utslipp fra private avløpsanlegg. Noen områder i regionen har kommet langt i arbeidet med å utbedre private renseløsninger til en tilfredsstillende rensegrad, mens det i andre områder fortsatt slippes ut store mengder avløpsvann som bare i liten grad er renset. Kommunale avløpssystem kan på grunn av lekkasjer i ledningsnettet og utslipp fra større offentlige renseanlegg også være en vesentlig kilde til vannforurensning.

Innen få år skal en ny firefelts motorvei stå klar til å ta store mengder biler gjennom Indre Østfold. Overvann fra E 18 vil inneholde tungmetaller, salt og partikler, som vil være svært skadelige dersom de slippes rett ut i våre vannforekomster. Det blir derfor etablert overvannsbassenger/fangdammer som skal rense og tilbakeholde store mengder vannforurensende stoffer.

Indre Østfold er en region som i stor grad er preget av landbruk. Hvert år tilføres elver og bekker i kulturlandskapet store mengder næringssalter, organisk stoff og partikler. Det er de siste årene rettet stadig mer fokus på etablering av fangdammer, vegetasjonssoner og gresskledde vannveier for å holde tilbake en del av avrenningen fra landbruksarealer. De lange elvestrengene som strekker seg gjennom kommunene har også ført til at det flere steder er etablert industri tett ved vannforekomstene. I den forbindelse har utslipp av miljøgifter og forsurende stoffer tradisjonelt vært en trussel.

Vannforskriften

Forskrift om rammer for vannforvaltningen trådte i kraft i Norge i januar 2007. Formålet med forskriften er å sikre en helhetlig og økologisk basert forvaltning av Norges vannforekomster. Med økologisk basert forvaltning menes det at plankton, planter, insekter og fisk skal måles, overvåkes og hensyn taes i mye større grad enn tidligere. Forskriften deler landet inn i forskjellige vannregioner, og Indre Østfold tilhører vannregion Glomma/indre Oslofjord. Hver vannregion inneholder flere vannområder, og kommunene i Indre Østfold er fordelt mellom vannområdene Morsa, Glomma sør for Øyeren og Haldenvassdraget. Målet med arbeidet i vannområdene er å oppnå god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Vannområdene Morsa og Haldenvassdraget er utvalgt til å være i første planperiode, noe som innebærer at det allerede i flere år er jobbet aktivt med forurensningsproblematikk fra avløp og jordbruk, i tråd med Vannforskriftens krav. Vi er med i Vannportalens områder: Innlandet og Viken.