Lokalt Folkehelsearbeid

Lokalt folkehelsearbeid er en samlebetegnelse på det arbeidet lokalsamfunn og kommuner gjør for å fremme helse og forebygge sykdom.  
Helse skapes der folk lever og bor: på skolen i arbeidslivet, i familien og i nærmiljøet.
Lokalsamfunnet er derfor den viktigste arenaen for folkehelsearbeid.

Skal vi lykkes i dette arbeidet, krever det samspill mellom mange aktører; kommunen, andre offentlige aktører, innbyggerne, frivillige organisasjoner og andre.
Astrid Rutherford, folkehelserådgiver.jpg

Folkehelserådgiver i Rakkestad kommune, Astrid Rutherford, koordinerer Folkehelsearbeidet i Rakkestad.

Rakkestad kommune er, sammen med de andre kommunene i Østfold og fylkeskommunen, medlem i partnerskapet Østfoldhelsa.
Her har Rakkestad kommune forpliktet seg til å vektlegge folkehelsearbeidet i kommunale planer, samt sette av ansatte til å arbeide med dette.
 

Status i Rakkestad

Selv om flertallet av den voksne befolkningen oppgir at de har god helse, så øker noen livsstilsykdommer i omfang. Forventet levealder for menn i Rakkestad er litt lavere enn landet som helhet, og dødeligheten relatert til hjerte- og karsykdommer er høyere. Forekomsten av kreftsykdommer ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået. Den psykiske helsen til befolkningen i Rakkestad er jevnt over god. 

Medianinntekten til husholdninger i Rakkestad ligger høyere enn både Østfold og landet for øvrig. Vi har også lav arbeidsledighet, men andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn landsgjennomsnittet.

Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere i Rakkestad enn landsnivået. Dette gir oss utfordringer i forhold til sosiale helseforskjeller. 

Bolig og nærmiljø har innflytelse på både sosiale – og helsemessige aspekter.  95% av befolkningen opplever at de bor i et trygt og godt nærmiljø. Lett tilgang til gode leke- og rekreasjonsmuligheter legger til rette for fysisk aktivitet i hverdagen, både for barn og voksne. 

Du må heller ikke være redd for å spørre om råd på Helsestasjon eller hos fastlegen din.