Forliksråd - Folkets egen domstol

Alle kommuner har et forliksråd - vårt heter Rakkestad Forliksråd og befinner seg i Sarpsborg.
Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen.

Forliksrådene avlaster resten av rettssystemet med ca. 250.000 saker hvert år. Synes forliksrådet at saken er for vanskelig, kan saken henvises til tingretten. Men det viser seg at svært få saker ankes eller går videre til en høyere rettsinstans.

Valgte faste møtefullmektige for forliksrådet 2019 - 2023

  Navn:  
1. Arild Oliversen  
2. May Lisbeth Berntsen  
3.  John Tune  

 

Vergemål - overformynderi

Overformynderiets hovedoppgaver er:

  • skaffe og oppnevne verger og hjelpeverger
  • føre tilsyn med vergene og hjelpevergene
  • forvalte midler for mindreårige og hjelpetrengende
  • gi råd og veiledning av juridisk, økonomisk og praktisk art til verger og hjelpeverger, hjelpetrengende, pårørende og til offentlige instanser.