Østfold fylkeskommune har utarbeidet helseoversikten Oss i Østfold – oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer.
I forordet skriver fylkesordføreren følgende:

Østfold har fått mye oppmerksomhet fordi det har kommet dårlig ut på en rekke indikatorer.  Helseoversikten viser derimot at bildet er sammensatt og at det er store lokale variasjoner….

Å følge med på indikatorer og

utvalgte data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer

over tid, gir en god pekepinn på

om vi lykkes i arbeidet med å bedre folkehelsa

og å utjevne de sosiale helseforskjellene. De

kanskje tre viktigste grepene som kommuner

og fylkeskommunen kan ta, er:

a) Å få alle deler av organisasjonene til å ta et

forebyggende og helsefremmende ansvar.

Helsesektoren kan ikke gjøre dette alene.

Dette fordrer en helhetlig politikk i Østfold

fylkeskommune der alle grener av organisasjonen

bidrar i å rette opp utfordringene

som denne rapporten tilkjennegir.

b) Jobbe mer aktivt med å redusere sosiale

ulikheter i befolkningen.

c) Mobilisere sivilsamfunnene til å ta et ansvar

for å skape gode nærmiljøer, der mennesker

tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap

og livskvalitet for flest mulig.