Målgruppen for "Voksenteam" er:

  • Mennesker med psykisk sykdom eller som står i fare for å utvikle dette, uansett alder, religion eller etnisk tilhørighet.
  • Pårørende til mennesker i målgruppen
  • Dette er en frivillig tjeneste som tilbys mennesker som bor/oppholder seg i kommunen.

Individuelt tilpasset, ambulant tjeneste etter enkeltvedtak på bakgrunn av egensøknad:

Eksempler på dette kan være:

  • Forebyggende arbeid
  • Koordinering av tjenester; utarbeidelse av individuell plan (IP)
  • Støttesamtaler / råd / veiledning
  • Kartleggingsarbeid
  • Nettverksbygging
  • Aktivisering
  • Strukturering av hverdagen