Statssekretær i landbruks- og matdepartementet, Ola T. Heggem holdt innlegg om arbeidet med den nye Stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken. Stortingsmeldingen vil legges fram for politisk behandling våren 2011. Heggem trakk fram tre sentrale hovedpunkter i stortingsmeldingen:

- Vi må ha økt matproduksjon.
- Det skal være et landbruk over hele landet.
- Økt verdiskapning i landbruket.

Styremedlem i Norges bondelag, Einar Frogner holdt et innlegg om fremtidens landbruk og hvordan norsk landbruk kan utvikles til å produsere nok mat for framtidens generasjoner. Er vi avhengige av store enheter? Frogner fremholdt også at inntektsutviklingen spesielt i kornproduksjonen må bli bedre.

Etter innleggene var det paneldiskusjon om utfordringene for norsk landbruk. Fylkeslandbruksdirektør, Thor Bjønnes presenterte innledningsvis utviklingen i Østfoldlandbruket siste tiår. Det var omkring 70 personer som hadde møtt fram for å diskutere landbrukspolitikken. Det var aktiv debatt og alle som satt i salen fikk mulighet til å stille spørsmål.

Mange av de fremmøtte benyttet sjansen til å gi innspill til statssekretæren i arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Østfold bondelag benyttet også sjansen til å overrekke statssekretæren et felles opprop fra 8 store jord-, skog-, utmarks- og jegerorganisasjoner i fylket. Oppropet uttrykte krav til ny rovviltmelding.