Rakkestad kommune ble miljøfyrtårnkommune den 4. mars 2010.
Miljøfyrtårn - logo


Kommunen er gjennom miljøinformasjonsloven pålagt å gi den som ønsker det informasjon om miljø. Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet i kommunen og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet. Dette kan være tiltak som er igangsatt eller som er planlagt, planer eller beslutninger. Analyser m.v. om helse- og miljøvirkninger av produkter som kommunen har og bruker, og hvordan slike forhold kan påvirke eller påvirker menneskers helse, sikkerhet og levekår.

Rakkestads kommuneblomst:
Engtjereblom
Engtjæreblom (lat: Lychnis viscaria)

Kulturmiljø
Kulturmiljø er i følge § 2 i Kulturminneloven definert som "områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng". Inntrykkene av kulturminner kan forsterkes av det omkringliggende miljø, samtidig som det samlede miljøets verdi kan oppleves større dersom man kjenner til kulturminner i området.
Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

I Indre Østfold finnes det mange spor etter gammel bosetning fra stein- og bronsealderen. Nyere kulturminner som bygninger tilknyttet gårdsdrift og andre primærnæringer finnes også i rikt antall, og utgjør en viktig del av det miljøet man opplever i kommunene.

Dersom man setter seg inn i regionens kulturmiljø vil man kunne se sammenhengen og helheten som de forskjellige enkeltobjektene utgjør.