Planområdet er markert med stiplet linje på kartet.

OCTA 2Y 4AAAAASUVORK 5CYII=

Planområdet ligger langs Lyngby allé, mellom fv 124 Strømfossveien og Gressveien. I gjeldende kommuneplan og detaljreguleringsplan for Lyngby allé av 28.04.2005, er planområdet avsatt til grønnstruktur. Detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av boliger mellom Lyngby allé og fv 124 Strømfossveien. Nord for Lyngby allé vil delene av grøntarealet som brukes til parkeringsformål i dag bli regulert for parkeringsformål, mens resten vil videreføres som grønnstruktur og lekeplass. Planområdets størrelse er på ca. 6 daa.

Planforslaget vil erstatte deler av detaljreguleringsplan for Lyngby allé av 28.04.2005.

planområde.png

 

 

 

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «20-0267 Lyngby Allé» og rettes til:

NORGESHUS AS v/Espen Daaland Holmli, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: espen.daaland.holmli@norgeshus.no.

Kopi kan sendes til Rakkestad kommune v/, Postboks 264, 1891 Rakkestad eller ved e-post til postmottak@rakkestad.kommune.no.

Frist for å sende inn merknader er 02.11.2020