Planid-20070001-Prestegårdskogen_Rakkestad kommune
Planid-20070001-Prestegårdskogen_Rakkestad kommune

Planid: 20070001 - Prestegårdskogen

For reguleringsplan med planid 20070001 gjelder endringen en formålsendring hvor område regulert til barnehage ønsket endret til boligformål. 

Endringen er vurdert og diskutert med område oppvekst som ikke ønsker ny barnehage i området. Det er utarbeidet en vurdering av barnehagetilbudet i kommunen inn i fremtiden hvor en barnehage i dette området ikke inngår. Det er derfor ønskelig med en formålsendring av tomten for å fylle ut området med boliger.

Området ble endret fra bolig til barnehage som ett endringsvedtak tidligere, området er vurdert gjennom tidligere planarbeid som egnet for bolig, det er vurderingen er derfor at denne endringen faller inn under 12-14 2. ledd.

 

Planid-19850001-Området-Skautun-Bygdetunet-JohsCLiensgt - Rakkestad kommune
Planid-19850001-Området-Skautun-Bygdetunet-JohsCLiensgt - Rakkestad kommune

Planid: 19850001 Området Skautun - Bygdetunet - Johs. C. Liensgt i Rakkestad

For reguleringsplan med planid:19850001 gjelder endringen flytting av formålet vei til der den faktisk er etablert.

Endringen medfører justering av tilliggende områder med formål bolig. Ved å justere reguleringsplanen til as built utløser dette ett fortettingspotensial innenfor planbestemmelsene med en bolig.