Området er i dag regulert til offentlig formål, helse og velferdssenter, grøntareal, boliger og veg.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Eventuelle kommentarer til planarbeidet rettes skriftlig innen 1/3-2019 til:

Rakkestad Kommune, Postboks 264, 1891 Rakkestad eller postmottak@rakkestad.kommune.no