Beskrivelse av prosjektet

Det skal planlegges en undergang for gang- og sykkeltrafikk under riksveg 22 ved Bergenhus, rett nord for krysset riksveg 22 og fylkesveg 124 mot Aremark. Undergangen blir en erstatning for eksisterende gangfelt over riksveg 22.

Undergangen vil gi en planfri kryssing under fylkesvegen for myke trafikanter.

Det vil i planarbeidet også bli sett på muligheter for adkomstsaneringer.

På vedlagt kart er planområdet vist med en stiplet, svart linje.

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 21. november 2016. Send det til oss skriftlig, enten med vanlig post til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller med e-post til firmapost-ost@vegvesen.no

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte prosjektleder Lene Lima på telefon 922 11 827 eller pr. e-post lene.lima@vegvesen.no

 

Seksjon for veg- og gateplanlegging, Moss