Samtidig gjøres det også kjent at det igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtaler med Rakkestad kommune. Utbyggingsavtalene vil gjelde aktuelle fysiske tiltak i hht. kommunens prinsippvedtak om utbyggingsavtaler etter plan-og bygningsloven § 64a.
Planområdet er i kommuneplanen angitt som nåværende boligområde, offentlige formål, næringsområde, forretning, friområde og LNF-område.

Planarbeidet igangsettes for å legge til rette for et bedre samspill mellom sentrum og Bergenhusområdet, samt en bedre trafikkavvikling i Bergenhuskrysset. Totalt areal innenfor planområdet er på 270 daa. Planfremmer vil i samarbeid med kommunene vurdere behovet for gjennomføring av konsekvensutredning og planprogram.

Forslagstiller for planarbeidet er Rakkestad kommune. Planarbeidet utføres av Plus arkitektur as og In Situ as landskapsarkitekter.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 04.02.2011 til: