Planområdet er avsatt til LNF (landbruks, natur og friluftsområde) i kommuneplan for Rakkestad 2011 - 2022. Planforslaget faller derfor inn under forskrift om konsekvensutredning § 3 pkt. d og § 4. I h.h.t. plan- og bygningslovens §4-1 legges med dette forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Hele varselet kan du lese her.

Det er også utarbeidet forslag til planprogram som kan leses her.

Frist for merknader er satt til 18. september 2014.