Med disse tiltakene er det endringer i vannsammensetningen og vannstrømmene i ledningsnettet, som kan føre til en annen smak på vannet og at det blir en spyleeffekt i ledningsnettet. Dette kan føre til at det blir misfarging av vannet. Med pågående vannlekkasje og utbedringer av disse, så må det påregnes at det blir noe avvik i vannkvaliteten. Det jobbes fortløpende med å utbedre de lekkasjene som har oppstått, men det må påregnes at arbeidet vil pågå ut januar måned.

I 2015 hadde Rakkestad kommune også avvik til de krav som stilles til vannkvalitet når det gjelder farge og smak, men disse er ikke av en slik karakter at vannet er farlig å drikke. Det jobbes kontinuerlig med å bedre disse, og kommunen jobber med både å få gjennomført kortsiktige og langsiktige tiltak og utbedringer.

Hvis det er gjentagende tilfeller med grumset vann eller store avvik når det gjelder farge og smak, gi tilbakemelding til enhet kommunalteknikk via servicekontoret på tlf 69 22 55 00 eller epost til postmottak Da kan du kanskje få svar på avviket eller at det er noe kommunen ønsker å se nærmere på.