Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom.  Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsskjema lastes ned fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets hjemmeside
Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder for tilskuddsordningen.

Søknad sendes via Rakkestad kommune som prioriterer søknadene og videresender dem til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  Søknaden sendes Rakkestad kommune, Postboks 264, 1891 Rakkestad eller til postmottak@rakkestad.kommune.no innen
15. februar 2014.