Tjenesten administreres i dag av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler til den enkelte kommune.
Saksbehandling og godkjenning av bruker foregår i kommunen.

Det stillies i utgangspunktet følgende krav til søkeren:

  • Søkere mellom 14 - 67 år skal prioriteres
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres
  • Funksjonshemmingen må være varig
  • Søkeres om mottar Folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem
  • Søkere som bor i omsorgs- og trygdebolig kan godkjennes
  • Nettoinntekt for særfradag ved siste ligning skal ikke overstige 2 G. Dette gjelder fra året søkeren fyller 67 år.

Elektronisk søknadsskjema "Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)" skal brukes.

Søknad må leveres med dokumentasjon (som kan lastes opp i den elektroniske søknaden eller ettersendes)

  • Erklæring fra lege, fysioterapeut eller ergoterapeut
    (erklæring må angi forflytningsevnen og ev. hjelpemidler slik at saksbehandler kan vurdere behover for transport)

Når du ettersender vedleggene, må du merke konvolutten med "TT-kort" og skriv på søkers navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt, på vedlegget.

Søknaden blir ikke behandlet før vedleggene er kommet frem til saksbehandler.