Dette er en ordning som skal legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet for mestring og samfunnsdeltakelse, og kombinerer «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter, og å stimulere til fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år, som av ulike grupper står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper og prosjekter kan ha en mer begrenset målgruppe.

Tilskuddet kan søkes på av offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke på midlene.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.

Prosjekter(aktivitetstyper) som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Søkere må sette seg inn i rundskrivet og veileder for 2022 for tilskuddsordningen. Det er elektronisk søknadsprosedyre og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsprosedyre. Søknadene må derfor sendes igjennom Bufdirs søknadsportal. https://soknadsportal.bufdir.no

Mer om ordningen finner man på:

Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 (bufdir.no)

 Søknadsfrist: 17. desember 2021.