Bakgrunnen for ordningen

Klima- og miljødepartementet har etablert en egen tilskuddsordninge som skal bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Bagrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet for bestemmelsen.

Strategi for fordeling av tilskudd av ordningen - Konfliktdempende tiltak i ulvesonen.

Høsten 2021 ble Rakkestad kommune tildelt kr 950.000,- fra Miljødirektoratet til konfliktdempende tiltak i ulvesonen. Ordningen gjelder for kommuner innenfor (de gamle fylkene) Hedmark, Akershus og Østfold som har ett eller flere ulverevir per 1. juni i inneværende år . Rakkestad kommune har et ulverevir (21- Boksjøreviret) delvis innenfor kommunegrensen (kartvisning av revirer i pdf)

Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Det er et grunnleggende hensyn at bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen. Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.

Midlene skal tildeles næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen. Tilskuddet tildeles for et år av gangen og kommunen rapporterer tilbake til Miljødirektoratet i mai måned på kommunens strategi for bruken av midlene, og på faktisk bruk ved årets slutt. Søknader i tråd med formålet med støtteordningen vil bli vurdert fortløpende. Det settes derfor ingen søknadsfrist.

Kommunen skal selv beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som skal finansieres. Kommunen står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner.

Forslag til tildelingskriterier:

  • Informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100 %
  • Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus: 80 %. Til inngjerding settes satsen til 200 kr pr meter.
  • Ekstra beskyttelse av hunder - elektriske vester og hundegårder: 80 %
  • Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100 %
  • Rydding langs turstier: 100 %
  • Tap av jakt- og andre utmarksinteresser innenfor ulvereviret: Nedgang av inntekter må dokumenteres: 100 %
  • Tilskudd til rovviltsikre gjerdetyper for husdyr, etter fylkesmannens satser i de tilfellene midlene til fylkesmannen er oppbrukt.
  • Tilskudd til belysning langs skolevei: 100 %
  • Andre tiltak. Dersom det søkes om tilskudd til andre gode tiltak vil, vil det vurderes.

Tilskuddssats blir beregnet på dokumenterte utgifter og tiltaket må være forhåndsgodkjent av kommunen. Det settes ingen søknadsfrist - søknadene behandles fortløpende.

Kommunen kan sette egne vilkår og frist for gjennomføring av tiltaket.

Virkeområde

Bestemmelsene for ordningen sier at tilskuddet skal komme innbyggerne i Rakkestad kommune til gode. Tilskuddet kan derfor gis til privatpersoner, næringsinteresser, lag og foreninger i Rakkestad kommune