Det sendes denne uken ut tilbudsbrev om barnehageplass til foreldre som har søkt barnehageplass med oppstart før 1. november. Alle foreldre har ikke fått innvilget plass i førsteønsket barnehage, disse får tilbud om å bli satt på venteliste ved ønsket barnehage.

Rakkestad kommune kan tilby plass til alle barn med rett til barnehageplass, det betyr at kommunen har full barnehagedekning etter lovens definisjon. Barnehageloven sier at barn som er bosatt i kommunen og som har fylt ett år innen 1. september, har rett til plass i barnehage innen utgangen av august dersom man søker om plass innen 1. mars.

Rakkestad kommune ønsker imidlertid å tilby barnehageplass til alle barn som søker. Det er derfor startet et arbeid for å finne alternative løsninger for barn som ønsker barnehageplass på senhøsten og i løpet av våren 2013. Blant annet ser kommunen på muligheter for utbygging av Kirkeng barnehage, og vurderer ulike løsninger som kan benyttes før et eventuelt tilbygg kan stå ferdig.