Hjembaserte tjenester.

Rakkestad kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet, fleksibel og effektiv bruk av eksisterende
ressurser. Vi skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose, eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge
som mulig. Rakkestad kommune bygger velferd på innbyggernes ressurser, teknologiske løsninger, samhandling og
koordinerte tjenester.
Omsorgsboligene som er en del av hjembaserte tjenester har beliggenhet ved Skautun bo- og rehabiliteringssenter.
Som sykepleier håndterer du sammensatte problemstillinger hos brukerne som krever faglighet og engasjement.
Vi har nylig ansatt 2 av 3 teamansvarlig sykepleiere. Vi søker nå etter den siste som skal være en del av dette
nyopprettede teamet. Du vil ha kontordag/fagdag fastlagt i turnus hver uke som teamansvarlig sykepleier. Stillingen vil
ha et faglig ansvar og avlønning vil gjenspeile dette.

Til hele utlysningen: