Den lille mengden kvikksølv som er i sparepærene utgjør ingen fare så lenge de leveres hele tilbake til forsvarlig behandling. Kvikksølvet, og andre stoffer og komponenter, tas ut og brukes på nytt i andre produkter, eller de blir tatt forsvarlig hånd om på andre måter. Om sparepærene kastes i restavfallet, vil de gå til forbrenning og kvikksølvet slipper ut i atmosfæren og vil dermed spres som en farlig miljøgift. Det er derfor viktig at alle sparepærer, og annet EE-avfall og farlig avfall, leveres til godkjent mottak.

EE-avfall er alle elektroniske produkter som går på strøm eller batteri, som mobiltelefoner, lyspærer, blinkesko osv. Disse inneholder miljøgifter som bly, kvikksølv, kadmium, krom, bromerte flammehemmere, PCB og radioaktive stoffer. Dette er miljøgifter som kan skade mennesker, dyr og natur når de havner i restavfallet. Riktig levering sikrer miljøvennlig behandling og gjenvinning.
Det er ikke krav om at man må kjøpe nye produkter for å få levere EE-avfall, og EE-avfallet må ikke ha vært kjøpt i den butikken du leverer det til.

Annet farlig avfall er for eksempel malingsrester, oljerester, plantevernmidler og løsemidler. Farlig avfall er gratis for private å levere på miljøstasjonene (Statoil Bergenhus, Hydro Texaco Degernes og Kopla). Næringsdrivende kan levere farlig avfall på Kopla.

Ta miljøansvar du også!