Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8200 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 4 kommunalområder som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Kommunalområde Helse og mestring søker sommervikarer i enhetene:

- Hjemmesykepleie
- Omsorgsboliger med døgnbemanning
- Institusjon (langtidsavdeling og korttidsavdeling)
- Nattjeneste (institusjon, omsorgsboliger og hjemmesykepleien)
- Hjemmehjelp/praktisk bistand for hjemmeboende og brukere i omsorgsbolig
- Miljøbasen (dagtilbud for personer med demens)

Vi søker etter:

Sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere, gjerne nyutdannede

Sykepleierstudenter/vernepleierstudenter

Ufaglærte kan også søke, men må være 18 år og ha relevant erfaring innen helse

Les hele utlysningen her