SLT-modellen

SLT-modellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Den inkluderer også to andre viktig deler av lokalsamfunnet: næringslivet og de frivillige organisasjonene.

SLT-koordinator i Rakkestad er Ranvevig Hansen.
Koordinatoren er ansvarlig for samordning, kontinuitet og framdrift i og mellom alle de tre nivåene.  

Styringsgruppa
 

Koordinergsgruppa 

Det utførende nivå 
 

Mål for SLT i Rakkestad

De rus- og kriminalitetsforebyggende tiltakene som finnes i Rakkestad er kontinuerlig samordnet, evaluert og videreutviklet til det beste for de unge i kommunen og dermed at barn og unge får riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samhandler godt på tvers av faggrupper og etater. 

Målgruppen er i hovedsak unge i alderen 12 -18 (23) år og deres foresatte, med spesiell tanke på risikoutsatt ungdom. Med risikoutsatt ungdom menes de som: vokser opp under vanskelige forhold, er utsatt for omsorgssvikt, er relasjonsskadet og/eller har vanskeligheter med å tilpasse seg samfunnets regler og normer.

SLT i Rakkestad er organisert i tre nivåer

1) Det styrende nivå - Styringsgruppe

2) Det koordinerende nivå – Koordineringsgruppe

3) Det utførende nivå - Arbeidsgrupper

Styringsgruppa

Politirådet i Rakkestad er styringsgruppe for SLT-arbeidet.

Politirådet består av :

Ordfører (leder for Politirådet), rådmann, seksjonsleder NAV, seksjonsleder Familiesenter, SLT-koordinator, politikontakt, avsnittsleder forebyggende, nærpolitisjef, tjenesteenhetsleder.

Politirådet er et beslutningsdyktig organ som skal håndtere strategiske problemstillinger. Kommunen og politiet forplikter seg til å følge de beslutninger politirådet fatter.


Styringsgruppens ansvar:

  • Etablere overordnede rammer for kommunens totale kriminalitetsforebyggende innsats.
  • Sørge for fremdrift i SLT-arbeidet.
  • Sørge for tilstrekkelige økonomiske og personellmessine ressurser til kartlegging, drøfting, utarbeidelse og evaluering.
  • Sikre implementering av kriminalitetsforebyggende tiltak i både kommunens og politiets planverk.

Koordingeringsgruppa

Har ansvaret for den praktiske koordineringen av kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Gruppen skal avdekke problemer og utfordringer og sette inn tiltak i samsvar med mandat og ressurser som står til rådighet. I koordineringsgruppen sitter virksomhetsledere i de virksomhetene som yter tjenester til barn og unge:Kultursjef – leder av gruppen/koordinerende nivå, Rektor Rakkestad ungdomsskole, Rektor Bergenhus skole, Enhetsleder barnevern, Enhetsleder NAV Rakkestad – kommunale tjenester, Enhetsleder rustjenester og psykisk helsevern, Eiendomsforvalter – Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen og SLT-koordinatoren. Ved behov kan andre representanter inviteres.

Det utførende nivå

Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. 
Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre de tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt.