Skolehelsetjenesten har som hovedoppgave å:

• Fremme psykisk og fysisk helse

• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold på skolen

• Forebygge sykdom og skade

• Utjevne sosiale helseforskjeller

• Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

Tilbudet til barn og unge i skolehelsetjenesten skal inneholde:

Tilbudet til barn og unge i skolehelsetjenesten skal inneholde:

  • Helsefremmende og forebyggende psykososalt arbeid
  • Helseopplysning, helseundersøkelser av enkeltelever, veiledning og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov
  • Opplysning, bistand og undervisning i gruppe, klasse og på foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det
  • Kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp
  • Oppsøkende virksomhet ved behov
  • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø
  • Samarbeid om habilitering og rehabilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede, samt samarbeid om utarbeiding av eventuell individuell plan
  • Informasjon/tilbud om vaksinasjon i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet, jf. § 7
  • Styrking av barn og unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til deres fysiske, psykiske og seksuelle helse
  • Råd og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og seksuell helse tilpasset ungdoms behov

Skolehelsetjenesten 6 - 20 år

Skolehelsetjenesten er et lett tilgengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte. Tjenesten skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen. Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal tjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn- og ungdoms psykiske- og fysiske helse, og forebygge sykdom og skader. Det innebærer også at vi i skolehelsetjenesten snakker med alle om vold, overgrep og rusmiddelbruk.

Om oss

Hos oss kan du spørre og snakke om det du lurer på.
Det kan ofte hjelpe å prate med en trygg fagperson om det er noe du er urolig eller bekymret for. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at vi ikke uten videre kan fortelle andre hva vi har snakka om.
Vi har også noe som heter avvergingsplikt og meldeplikt. Er det tydelig at du ikke har det bra hjemme, eller det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, har vi plikt til å kontakte barnevern og politi.
Som hovedregel snakker vi med deg som barn og ung først, slik at du vet hva som skjer. Her er reglene vi må forholde oss til:

Når du er 12 år:

Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om.
Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

Når du er 16 år:

Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det.
Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke.
Noen ganger vil helsepersonell kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine. Dette gjelder hvis vi opplever at du tydelig ikke har det bra hjemme, eller det er fare for at du kan skade deg selv eller andre.