Hopp til: A B D E F G H K L M N O P R S T U
A
Arrangement med servering av alkohol i kulturhuset - søknad om tillatelse.pdf
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad
Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale - meldeskjema

B
Barn - Friskliv for barn kontaktinfobrosjyre.PDF
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass - søknad, endring og oppsigelse (Chrome nettleser)
Bevilling - melding om endringer
Bolig - Leie av kommunal utleiebolig søknad.PDF
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Brannfarlige forhold - bekymringsmelding
Bredbåndstilskudd - søknadskjema-utfyllbar.PDF
Byggsøknad/nabovarsel - Samtykke til plassering.PDF
Bålbrenning - søknad om tillatelse

D
Driveplikt - søknad om fritak
Dyrepensjonat - meldeskjema.PDF

E
Eiendomsskatt - fritak - søknad.pdf
Elg - sett elg.pdf
Elg - Slaktevekt elg.pdf
Enkeltvedtak - klage

F
Familiehjelpen - info og søknadsbrosjyre.PDF
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Fiskekart Rakkestad.PDF
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Fysio- og ergoterapitjenesten - Henvisningsskjema barn og ungdom.PDF
Fysio- og ergoterapitjenesten - Henvisningsskjema voksne.PDF

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjeldsordning - søknad.pdf
Gjeldsrådgivning - søknad
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Gårdbrukere - Info til nye gårdbrukere.pdf

H
Helse - og omsorgstjenester - søknad.pdf
Helsepersonell - registrering

I
Individuell plan koordinator (Helse og miljø)- søknad.pdf

J
Jakt - Fellingsrapport rådyr Rakkestad kommune.PDF
Jakt - Søknadsskjema - Jaktkort Rakkestad kommunale skoger.pdf
Jakt -Ettersøk rådyr - avtale og info ved skadeskyting Rstad kommune.PDF
Jaktområder oversiktskart Rakkestad kommuneskog.pdf

K
Kjøletårn og/eller luftskrubbere – melding
Klage på vedtak.pdf
Kommunal bolig - Leie av kommunal utleiebolig søknad.PDF
Kommunal vielse - Borgerlig vigsel Rakkestad kommune - retningslinjer.PDF
Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest
Kommunal vielse - registrering
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - inntak søknad
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kulturskole - Påmelding til Fabelaktig
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding

L
Lederutdanningsstøtte - søknad og info.pdf
Ledige stillinger
Ledsagerbevis - søknad
Legater i Rakkestad kommune.PDF
Leie av kommunal utleiebolig søknad.PDF
Leie av kommunale lokaler- info.pdf
Leie kommunale leiligheter, husleieinfo.pdf
Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking - melding/søknad om godkjenning

M
Mot vold og overgrep - Brosjyre: Føler du deg trygg hjemme?.PDF
Mot Vold og Overgrep - Handlingskort ved mistanke mot barn og unge.PDF
Mot vold og overgrep - Handlingskort voksne i nære relasjoner.PDF
Motorferdsel i utmark - søknad

N
Nærmiljøtilskudd - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Overnatting - melding
Overnatting på skoler, barnehager og andre bygninger.pdf

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
PP-tjenesten for kommunene Rakkestad og Marker - Henvisningsskjema.PDF
PP-tjenesten for kommunene Rakkestad og Marker - pedagogisk rapport-barnehage.PDF
PP-tjenesten for kommunene Rakkestad og Marker - Pedagogisk rapport-skole.PDF
PP-tjenesten for kommunene Rakkestad og Marker - Systemhenvisningsskjema-skole.PDF

R
Renovasjon - avtale om samarbeid om antall oppsamlingsenheter for husholdningsavfall.PDF
Renovasjon - klage

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Separasjon, søknad (etter ekteskapsloven §20)-Q165b.pdf
Serveringsbevilling - søknad
Serviceerklæring svangerskapsomsorgen.pdf
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
Skilsmisse - søknad etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven §21)-Q171b-.pdf
Skilsmisse - søknad etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven §22)-Q172b.pdf
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skogbruk - Retn.linjer søknader for tilskudd bygging/ombygging og drift skogsveier.PDF
Skogbruk -Tilskudd til skogkultur-søknad og utbetaling av skogfond SLF909B-1.pdf
Skole - Fritak fra religionspregede aktiviteter i skolen - melding
Skole - Fritak fra vurdering i enkeltfag - søknad
Skole - innmelding 1. trinn
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - Permisjon fra undervisning - søknad
Skole - søknad om bytte av skole
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)
Skolehelsetjenesten for barneskolen A5.PDF
Skolehelsetjenesten for Ungdomsskolen A5.PDF
Skoleskyss for grunnskolen- retningslinjer Østfold Kollektivtrafikk.pdf
Skoleskyss grunnskolene og for barn under opplæringspliktig alder i Rakkestad kommune - Lokal forskrift.pdf
Skoleskyss kommunal Søknad.pdf
Støttekontakt/fritidskontakt - registrering

T
Tilkobling og avklaring av sanitæranlegg- søknad.pdf
Torgplass reglement og søknad.PDF
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
Trygghetsalarm - Helse-og omsorgstjenester - søknad.PDF
Tøybleier - Info.pdf
Tøybleier - søknad.pdf

U
Utslipp veiledning tillatelse avløpsanlegg.PDF
Utslippssøknad for mindre bedrifter, boliger og fritidsbebyggelse.pdf
Utslippstillatelse - søknad

V
Varmkompostering avtale-/samarbeidsskjema.PDF