Skatteavdelingen

Skatteavdelingen er skatteoppkrever for stat og kommune.
Avdelingen fører skatteregnskapet og har ansvar for skatteavregningen og innfordring av alle typer skatt samt arbeidsgiveravgift. Skatteavdelingen er også sekretariat for skatteutvalget. Avdelingen deltar i interkommunal regnskapskontroll som utfører bokettersyn hos kommunens arbeidsgivere, og sørger for at de får informasjon og veiledning om det ansvaret de har som arbeidsgiver.

Alle skatteoppkrevere i landet har byttet bank til:

Nordea Bank Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO.
Innbetaling av skatt til skatteoppkrever i Rakkestad:
Konto 6345 06 01286.
Kontoen krever KID

Hentes fra:
Kid - Skatteetaten.no

eller ta kontakt via servicekontoret og få Kidnr av skatteavdelingen. 
 

Skatt

Endring lov 15.12.2006 Etterskuddspliktige.
"For å unngå rentetillegg må hele den skatt som blir beregnet ved ligningen for 2006 være innbetalt som forhåndsskatt eller som tillegg til forhåndsskatten innen 30. april."

Skattebetalingslovens § 27 nr 2

" Hver av terminene settes som hovedregel lik halvparten av den utlignede skatten ved siste ligning eventuelt forhøyet eller redusert med en prosentsats som fastsettes for det enkelte år av vedkommende departement."

Regnskapsavdelingen

Regnskapsavdelingen fører kommunens eget regnskap samt andre regnskap som kommunen har ansvaret for. Avdelingen sørger for at regningene kommunen mottar, blir betalt, og har ansvaret for innfordring av kommunale eiendomsgebyrer.