Det er to hovedårsaker til dette resultatet:

  1. For det første ble skatt- og annen inntektsvekst uvanlig sterk. Det gjør at kommunesektoren som helhet har gode resultater i fjor. Mellom 7 og 8 millioner kroner av overskuddet refererer seg direkte til skatteveksten.
  2. Rakkestad kommune hadde dernest relativt god styring, oversikt og kontroll på sine utgifter. De aller fleste staber og seksjoner har resultater som korresponderer godt med og er bedre enn budsjettet. Det er først og fremst innen barnevern og bo- og aktivitetstjenester at utviklingen ikke ble som det var forutsatt da budsjettet første gang ble satt opp høsten 2015. På disse stedene ble netto utgifter betydelig større enn planlagt.

Overskuddet bør settes av på disposisjonsfondet. Det blir da på drøyt 45 millioner kroner. - En slik driftsreserve for økende utgifter og sviktende inntekter er jeg relativt godt fornøyd med, sier rådmann Alf Thode Skog. Den nærmer seg det nivå den bør ligge på – 50 – 60 millioner kroner.

Rådmann Alf Thode Skog Rådmann Alf Thode Skog er godt fornøyd med regnskapsresultatet for 2016.

Kommunereform
Rakkestad kommune møter i 2017 konsekvensene av kommunereformen. I løpet av to – tre år må kommunen tilpasse seg et inntektsnivå som kan bli så mye som 15 – 20 millioner kroner lavere enn det var i 2016. Det blir utfordrende. En rekke tiltak arbeides det med og blir løpende satt i verk for å etablere et forsvarlig og nytt driftsnivå på et – tre års sikt.

Den reserve som nå kan etableres styrker meg i troen på at Rakkestad kommune har ressurser, reserver og tid til å gjennomføre de organisatoriske og økonomiske omstillinger som er absolutt påkrevet og at den økonomiske status, utvikling og andre forutsetninger i overskuelig framtid ikke blir det som tvinger fram endringer i kommunestruktur i vårt område, avslutter rådmann Skog.